Det danske IPCC-arbejde

Det danske IPCC-arbejde

Om dette site

FN's Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Synteserapporten blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København. Panelet vælger i 2015 ny formand og nyt bureau som de næste år skal stå i spidsen for arbejdet med den sjette hovedrapport og et antal særrapporter. Dette site henvender sig primært til danske forskere, der kan bidrage til IPCC-rapporterne som forfattere eller reviewere.

Rapport om vedvarende energi

IPCC generelt og nytPosted by Tina Christensen 19 May, 2011 11:39:32

Klimapanelet har netop offentliggjort en omfattende rapport om vedvarende energi og afbødning af klimaforandringer

Rapporten har været efterspurgt af Danmark i mange år. Den indeholder en række spændende konklusioner og udgør et vigtigt bidrag til at opsummere den videnskabelige status for vedvarende energi. Samtidig fastslår rapporten, at udbredelsen af vedvarende energi er steget markant i de senere år, og at den forventes fortsat at stige. Rapporten dækker mange vinkler af vedvarende energi inklusive det fremtidige potentiale, markedsudvikling, bidrag til drivhusgasreduktioner og politiske aspekter.

Sammendrag og hovedbudskaber

Udbredelsen af vedvarende energi er vokset kraftigt på verdensplan de seneste år. På globalt plan vurderes det at vedvarende energi i 2008 udgjorde 12.9 procent af energiforbruget. Det største bidrag kommer fra biomasse som alene udgør 10.2 procent. Over halvdelen af biomassen er dog traditionelt biomassebrændsel, men moderne bioenergi udgør en hurtigt voksende andel. Vindenergi udgør på globalt plan en meget lille del af energiforbruget, men en større del af elproduktionen.

Det globale tekniske potentiale for vedvarende energikilder er stort nok til at det ikke vil være begrænsende for markedsvæksten. Det tekniske potentiale overstiger langt det fremtidige energibehov. Potentialet fra vindenergi, geotermik og havenergi overstiger langt elektricitetsbehovet, ligesom potentialet i solenergi langt overstiger den samlede energiefterspørgsel.

Der forventes ikke at være een dominerende VE-teknologi i fremtidens energisystem. Scenarieberegninger (der tager højde for fx prisudvikling og teknologiudvikling) viser, at bioenergi, vindkraft og solenergi forventes at kunne yde de største VE-bidrag i 2050. I fire scenarier, der er udvalgt som illustrative, er mindre end 2.5 procent af det globale VE-potentiale realiseret. Således bekræfter scenarieberegningerne at de tekniske potentialer ikke vil være en begrænsende faktor for udbredelsen af VE på globalt plan

Teknologier inden for vedvarende energi er faldet i pris, og forventede teknologiske forbedringer vil føre til yderligere prisfald. Prisen for at producere energi fra en række VE-teknologier er dog fortsat højere end den generelle markedspris for energi og udbredelsen af VE er begrænset af en række forhold. Ikke desto mindre viser rapporten, at VE under forskellige forhold er konkurrencedygtige.

Vedvarende energi bidrager til en bæredygtig udvikling. Udvikling og økonomisk vækst har historisk set været koblet til et højere energiforbrug og øgede drivhusgasudledninger. VE kan bidrage til at afkoble sammenhængen mellem udvikling og øgede drivhusgasudledninger og således til bæredygtig udvikling. Derudover kan VE bidrage til social og økonomisk udvikling og bidrage til forbedringer relateret til luftforurening og relaterede sundhedsaspekter.

Vedvarende energi har et stort potentiale til reduktion af udledninger af drivhusgasser. I følge en sammenligning af fire illustrative scenarier med et referencescenarium uden klimapolitiske tiltag efter 2009, kan der spares mellem 220 og 560 Gt CO2 i perioden 2010-2050, dvs. op til ca. en tredjedel ift. IEA’s 2009 referencescenarie for samme periode på 1530 Gt CO2. I scenarier med ambitiøse klimamål (lavere drivhusgaskoncentrationer) stiger anvendelsen af VE markant. Andelen øges dog generelt i de fleste scenarier.

Som infrastrukturer og energisystemer udvikles vil der være meget begrænsede teknologiske hindringer for at VE kan dække hovedparten af energibehovet i lande, hvor der er VE ressourcer er tilgængelige. Eksempelvis er vindenergi varierende og til dels uforudsigelig, men der er ingen uoverstigelige barrierer ved at integrere vindenergi. Generelt kræver høje VE andele en dog markante ændringer i landenes energisystemer med et stærkt fokus på energieffektivisering i kombination med øget VE-udnyttelse.

Anvendelse af et voksende antal forskellige VE-politikker har været en vigtig driver i de senere års markante vækst i VE-udbygningen. Nogle VE-politikker har vist sig at være mere effektive end andre. En af de mest affektive politikker er såkaldte feed-in tariff (afregningspris/produktionstilskud). Imidlertid eksisterer der ikke en one-size-fits-all-policy, idet der er stor forskel m.h.t. teknologisk modenhed, tilgængelighed til VE-ressourcer, forskelle i markedsforhold, adgang til kapital m.v.

Sammendraget (og efter 31. maj også hele rapporten) kan findes på IPCC-arbejdsgruppens hjemmeside: http://srren.ipcc-wg3.de/report

  • Comments(0)//ipcc.vejrblog.dk/#post22