Det danske IPCC-arbejde

Det danske IPCC-arbejde

Om dette site

FN's Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Synteserapporten blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København. Panelet vælger i 2015 ny formand og nyt bureau som de næste år skal stå i spidsen for arbejdet med den sjette hovedrapport og et antal særrapporter. Dette site henvender sig primært til danske forskere, der kan bidrage til IPCC-rapporterne som forfattere eller reviewere.

Rapport fra IPCC's 33. møde i maj 2011

IPCC generelt og nytPosted by Anne Mette K. Jørgensen 17 May, 2011 13:19:30

Den 10.-13. maj 2011 afholdt IPCC sit 33. plenarmøde i Abu Dhabi. Hovedemner på dagsordenen var opfølgning på evalueringen fra den internationale sammenslutning af videnskabsakademier InterAcademy Council (IAC), guidelines for emissionsopgørelser og status for udarbejdelsen af IPCC’s 5. hovedrapport. I ugen forinden havde IPCC’s arbejdsgruppe 3 godkendt Resume for Beslutningstagere af særrapporten om vedvarende energi, og plenarforsamlingen tilsluttede sig denne godkendelse.

IPCC har som bekendt gennem de sidste mere end tyve år gjort et kæmpe arbejde gennem tusindvis af forskeres samlede vurderinger af klimaforskningens resultater, men IPCC’s processer og procedurer kan forbedres på nogle områder. Det var meldingen i august sidste år i evalueringen fra IAC til opdragsgiverne: FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon og IPCC's formand Rajendra Pachauri. Derfor besluttede panelet på sit 32. møde i oktober sidste år at etablere fire midlertidige arbejdsgrupper, som skulle arbejde med konkrete opfølgninger på anbefalingerne fra IAC. De fire grupper tog sig af:

- Ledelsesstrukturen

- Kommunikationsstrategi

- Procedurer for panelets arbejde

- Håndtering af interessekonflikter.

Overordnet opnåede mødedeltagerne enighed om:

Etablering af en ’Executive Committee’, som kan håndtere presserende beslutninger mellem IPCC- plenarmøderne. Der var også enighed om, at valgperioden for formand og viceformænd, arbejdsgruppeformænd og formandskab for den særlige task-force om emissionsopgørelser begrænses til én periode med mulighed for forlængelse i individuelle tilfælde, hvis panelet beslutter det.

IPCC-sekretariatet har netop ansat en kommunikationsansvarlig, og retningslinjer for en ny IPCC kommunikationsstrategi blev godkendt.

Vedr. procedurer så har panelet og arbejdsgrupperne i tidens løb etableret en praksis for afholdelse af såkaldte scopingmøder før en rapport udarbejdes, udvælgelse af hovedforfattere, udvælgelse af deltagere i workshops, udarbejdelse af forskellige vejledninger til forfattere, og task-gruppen for procedurer har siden panelets møde i oktober 2010 arbejdet for at få disse praksisser indarbejdet i de nedskrevne procedurer for at sikre mere åbenhed i panelets arbejde. Desuden er der nu en vejledning om beskrivelse af usikkerheder samt anvendelse af ”grå” litteratur i IPCC rapporterne og en protokol for håndteringen af fejl, der måtte blive opdaget efter rapporternes godkendelse.

Panelet blev også enige om en politik vedrørende afdækning af mulige interessekonflikter for IPCC’s ledelse og de mange forskere, som skriver IPCC’s rapporter. Formålet er at beskytte IPCC’s legitimitet, integritet og troværdighed. Interessekonflikter refererer til aktuelle arbejdsmæssige, finansielle eller andre interesser, som i) i væsentlig grad kan påvirke personens objektivitet i udførelsen af arbejdet i IPCC eller ii) kan skabe en unfair fordel for en hvilken som helst person eller organisation. Politikken er designet, så den minimerer kravet om rapportering samtidig med at den sikrer integriteten i IPCC. Der vil blive udarbejdet en formular til at oplyse om væsentlige og relevante interessekonflikter.

Beslutningerne fra mødet kan nu (30. maj 2011) ses på ipcc.ch. Arbejdet med at udmønte de ovennævnte anbefalinger i konkrete beskrivelser fortsætter frem til panelets næste møde i efteråret 2011.

IPCC’s Task-Force for emissionsopgørelser har udarbejdet et sæt guidelines "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories", og det blev besluttet, at der skal udarbejdes et 2013-supplement til disse guidelines for vådområder. Der har været afholdt et ekspertmøde, som konkluderede at der nu er mere viden på området end da retningslinjerne fra 2006 blev udarbejdet, hvorfor det giver god mening med et supplement. På IPCC-mødet blev et forslag til kommissorium for det videre arbejde på området vedtaget.

Arbejdet med panelets 5. hovedrapport skrider planmæssigt frem. Forskere fra danske universiteter og institutioner har fremtrædende pladser som hovedforfattere på flere af den nye rapports kapitler. Jens Hesselbjerg Christensen fra DMI er koordinerende hovedforfatter på kapitlet om regionale klimaændringer. Rapportens kapitel om fødevaresikkerhed bestyres af professor John R. Porter fra Københavns Universitet. Seniorforsker Simon Bolwig fra Risø-DTU er hovedforfatter på kapitlet om bæredygtig udvikling, ph.d. Maria Josefina Figueroa fra DTU er hovedforfatter for afsnittet om transport, mens programleder Kirsten Halsnæs fra Risø-DTU har en vigtig rolle som review editor på kapitlet om regional udvikling og samarbejde.

Klimapanelet har også fuld gang i udarbejdelsen af en rapport om håndtering af risici ved klima-ekstremer og katastrofer. Denne rapport ventes klar til godkendelse på panelets møde i efteråret 2011.

  • Comments(0)//ipcc.vejrblog.dk/#post21